نوشته‌ها

 باکتری های خاک

/
در این مقاله میخواهیم در مورد باکتری های خاک و تحقیقات صورت گرفته …

شناسایی باکتری ها!

/
وسیع ترین تعداد میکروارگانیسم های شناخته شده درخاک یافت می شوند. روش مرسوم مطالعه ارگانیسم های موجود در خاک جمع آوری نمونه و کشت در آزمایشگاه است. البته این روش با در نظر داشتن شرایط سخت رشد برخی از میکروب ها، کند رشد بودن آنها و احتمال فعال شدن سویه های غیرفعال در محیط واقعی روش ایده آلی به نظر نمی آید. اما محققان و پژوهشگران اخیرا درقالب پروژه ای به نام ENiGmA روش جدیدی به نام Boncat+FAcs را کشف کرده اند.