مصاحبه ی اتحاد زیست شناسان ایران با پدر علم ژنتیک ایران؛ پروفسور داریوش فرهود

.
.
.

.

.

.

تهیه شده در کارگروه تدوین اتحاد زیست شناسان ایران

۱۵ آذر ۱۳۹۹