نیم قرن خدمات علمی و درمانی استاد پروفسور رضا فریدحسینی
پدر ایمونولوژی بالینی و آلرژی در ایران

با حضور مهمانان ویژه؛

● پروفسور کاشانچی استاد ممتاز ویروس شناسی مولکولی دانشگاه جورج میسون امریکا

● پروفسور نصیری مشاور ارشد سازمان بهداشت جهانی

● پروفسور رنجبر استاد ممتاز ایمونولوژی و آلرژی بن آلمان

● همچنین جناب پرفسور معین وزیر اسبق علوم

● با اجرای افتخاری؛ دکتر رضا جعفری، استادیار ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹

پارت اول پروفسور رضا فرید حسینی+بیوگرافی

پارت دوم پروفسور کاشانچی

پارت سوم پروفسور نصیری

پارت چهارم پروفسور معین

پارت پنجم پروفسور رنجبر

پارت مربوط به صحبت های جناب آقای بهمن مرادی؛ موسس اتحاد

.

.

تهیه شده در کارگروه تدوین اتحاد زیست شناسان ایران

مشاهده ی وبینار های برگزار شده