جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

واکسن ضد آلزایمر؟

واکسن ضد آلزایمر؟ 🔗بیماری آلزایمریابیماری فراموشی که به اختصارآلزایمرخوانده می‌شودیک نوع اختلال عملکردمغزاست که به ‌تدریج توانایی‌های ذهنی بیمارتحلیل می‌رود. 📌بارزترین نوع ازانواع مختلف زوال عقل اختلال حافظه است. 🧬اختلال حافظه معمولابه‌ تدریج ایجادشده وپیشرفت می‌کند. درابتدااختلال حافظه به وقایع وآموخته‌های اخیرمحدودمی‌شودولی به تدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می‌بینند. 🖇تاکنون فرضیه‌های زیادی برای توضیح دادن […]