معرفی گرایش ویروس شناسی پزشکی

♦ويروس شناسي پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوستهMedical Virology (M.S)

 

رشته ويروس شناسي پزشكي شاخه اي از علوم پايه پزشكي است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزش، ويژگي ويروس‌ها – تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي ويروسي – روش كنترل و پيشگيري از آنها را كسب مي‌نمايند تا توانايي انجام فعاليتهاي پژوهشي و تشخيصي و خدمات مربوطه را فرا گيرند.

 

۲- تاريخچه:

 

گرچه شناسايي بيماريهاي مولده بوسيله ويروسها از چندين قرن پيش گزارش گرديده ولي علم ويروس شناسي و روشهاي كاربردي براي مطالعه ويروسها از اواخر قرن نوزدهم شروع گرديد با پيشرفتهاي زيادي كه در زمينه شناسايي بيشتر ويروسها به عنوان عوامل مولد بيماري‌هاي مختلف و همچنين كاربرد آنها در مطالعات ژنتيكي و بيولوژي مولكولي بعمل آمده رشته‌اي بنام ويروس شناسي معرفي گرديد بطوريكه اكنون در كشورهاي مختلف جهان مراكز علمي متعددي تأسيس گرديده كه بطور مداوم در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، لذا با پيشرفت سريع اين علم و پيدايش ويروسهاي جديد ناشناخته بيماري‌زا هر روز اطلاعات بيشتري در اين زمينه گزارش مي‌گردد كه بازنگري آموزشي در اين رشته را پس از هر چند سال ايجاب مي‌نمايد.

 

دوره كارشناسي ارشد ويروس شناسي در سال ۱۳۶۹ در دانشگاه تهران شروع گرديد و يكسال بعد از آن دانشگاه تربيت مدرس نيز به پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد ويروس‌شناسي اقدام نمود در سال ۱۳۷۳ رشته مذكور در دانشگاه علوم پزشكي ايران دائر گرديد و اكنون چند مركز ديگر مانند دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز و انستيتو رازي نيز داراي كارشناسي ارشد ويروس‌شناسي مي‌باشند. برنامه اين دوره آخرين بار در سال ۱۳۷۴ بازنگري گرديد.

 

۳- ارزشها و باورها (فلسفه برنامه):

 

باتوجه به مباني الهي و ديني در جامعه ما، ارزشهاي اخلاقي و اعتقادي اجزاء لاينفك آموزش در رشته ويروس‌شناسي پزشكي مي‌باشند. فلسفه رشته متكي بر آموزش و كسب مهارتهاي باليني بوده و در همين راستا براي حفظ حقوق بيماران صرف نظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها ارزش قائل است و با عنايت به كرامت انسانها به سلامتي جسمي، روحي و اجتماعي بيمار اهميت مي‌دهد.

 

دانشجويان و دانش آموختگان اين رشته با تأكيد به عدالت اجتماعي و برابري انسانها، در جهت شناخت و غلبه بر دشواريهاي مبتلا به انسانها از حيث مقابله با ويروسهاي ناشناخته براساس وظايف تعيين شده خدمات مطلوبي را ارائه مي‌كنند و در كنار اساتيد در آموزش دانشجويان ايفاء نقش مي‌نمايند.

 

۴- رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني:

 

رسالت رشته كارشناسي ارشد ويروس شناسي پزشكي عبارت است از تربيت دانش آموختگاني كه بتوانند در ابعاد آموزشي، پژوهشي و خدمات تشخيصي در جهت كنترل و پيشگيري بيماريهاي ويروسي به متخصصين مربوطه و تحت نظارت و مسئوليت آنان براي دانشجويان و بيماران انجام وظيفه نمايند با تربيت اين نيروها فرآيند تشخيص بيماريها و همچنين پيشگيري از اشاعه عفونتهاي ويروسي در جامعه امكان پذير خواهد بود و آنان در جهت سلامت جامعه نقش مؤثري ايفا خواهند نمود.

 

۵- چشم انداز برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني:

 

اين برنامه در صدد است همگام با پيشرفتهاي جهاني در ويروس شناسي بتواند نقش فعالانه‌اي در كشور ايفا نمايد به نحوي كه در ارتقاي كيفيت زندگي تأثير داشته باشد.

 

۶- اهداف كلي رشته:(Aims)

 

شامل تربيت فراگيراني است كه بتوانند:

 

الف – با استفاده از آموخته‌هايشان در امور آموزشي مربوط به دانشجويان همكاري نمايند.

 

ب – با مشاركت در انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه ويروس شناسي تحت نظر اساتيد انجام وظيفه نمايند.

 

ج – در انجام آزمايشات تشخيص بيماريهاي ويروسي در مراكز بهداشتي و درماني اقدام نمايند.

 

د – در امر هدايت و راهنمايي جامعه در جهت كاربرد اصول پيشگيري و كنترل بيماريهاي ويروسي ايفاي نقش نمايند.

 

۷- نقش دانش آموختگان:

 

نقش دانش آموختگان اين رشته شامل نقشهاي آموزشي، پژوهشي مشاوره‌اي و تشخيصي مي‌باشد.

 

۸- وظايف حرفه‌اي دانش آموختگان(Task Analysis)

 

در نقش آموزشي:

 

الف – آموزش به دانشجويان در قسمتهاي تكنيكي و واحدهاي عملي آزمايشگاهي به صورت تئوري و عملي.

 

ب – آموزش استفاده صحيح و نگهداري از دستگاهها، تجهيزات و وسايل مورد استفاده در بخش ويروس شناسي به دانشجويان.

 

ج – آموزش اصول و استانداردهاي ايمني حفاظت فردي و پيشگيرانه از ابتلاء به بيماريهاي ويروسي به دانشجويان و كاركنان حرفه پزشكي.

 

در نقش پژوهشي:

 

الف – كمك در انجام پروژه‌ها و طرحهاي پژوهشي تحت نظارت اساتيد مربوطه.

 

ب – همكاري در انجام پژوهش براي شناختن ويروسها به منظور ارتقاء سلامت جامعه.

 

ج – همكاري با اساتيد در انجام پژوهشها در زمينه كنترل و پيشگيري بيماريهاي ويروسي.

 

د – مطالعه روشهاي جديد به منظور آگاهي از روشهاي نوين پژوهشي در رشته ويروس‌شناسي پزشکی

♦️ مشخصات دوره برنامه كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته ويروس شناسي پزشكي

 

مشخصات دوره

 

۱- نام دوره:

 

كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته ويروس شناسي پزشكي

 

۲- طول دوره تحصيلي:

 

مطابق آئين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي‌باشد.

 

۳- نام دروس و تعداد واحدهاي درسي:

 

تعداد كل واحدهاي اين دوره ۳۲ واحد شامل ۱۸ واحد دروس اختصاصي اجباري(core)، ۶ واحد دروس اختصاصي اختياري(non core)و ۸ واحد پايان نامه مي‌باشد. دانشجو مي‌تواند دروس noncore را انتخاب نمايد و يا به جاي آنها از دروس اختياري معادل واحدي آنها درسهاي ديگري را انتخاب كند. دانشجو موظف است علاوه بر گذراندن واحدهاي دوره با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني را نيز بگذراند.

 

الف) دروس كمبود يا جبراني دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ويروس شناسي پزشكي*

 

???? آمار حياتي

???? شيمي آناليز

???? حيوانات آزمايشگاهي و نگهداري آنها

???? ايمني شناسي (۱)

???? سيستمهاي اطلاع رساني

???? كاربرد كامپيوتر براي تدوين و ارائه مقالات علمی

 

 

ب) دروس اختصاصي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ويروس شناسي پزشكي

 

⭕️ زيست شناسي مولكولي

⭕️ ويروس شناسي عمومي

⭕️ ويروس شناسي عملي ۱

⭕️ويروس شناسي عملي ۲

⭕️ ويروس شناسي سيستماتيك ۱

⭕️ ويروس شناسي سيستماتيك ۲

⭕️ شناخت ميكروسکوپ الکترونی

⭕️ مباحث خاص در ويروس شناسي *

⭕️ باكتري شناسي پزشكي*

⭕️ سمينار

⭕️ ايمني شناسي

 

* دروس ستاره دار دروس اختصاصي اختياري(Noncore)محسوب مي‌شوند و دانشجو مي‌تواند به جاي آنها از دروس اختياري معادل واحدهاي آنها درس هاي ديگري را انتخاب نمايد.

 

 

ج) دروس اختياري دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ويروس شناسي

 

⭕️ بيوانفورماتيك

⭕️ ژنتيك ميكروارگانيسم

⭕️ اپيدميولوژي

⭕️ زيست ايمني

 

دانشجو مي‌تواند بجاي دروسNoncore معادل واحدي آنها از دروس فوق انتخاب نمايد.

 

*دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، تمامي يا تعدادي از دروس كمبود و جبراني را بگذراند.

 

???? برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي(Ph.D)رشته ويروس شناسي پزشكي

 

فصل اول:

 

مشخصات كلي برنامه دكتراي تخصصي(Ph.D)

 

ويروس شناسي پزشكي

 

۱–نام و تعريف رشته:

 

دوره دكتري تخصصي ويروس شناسي پزشكيMedical Virology (Ph.D)

 

رشته ويروس شناسي شاخه اي از علوم پايه پزشكي است كه در آن دانشجويان دكتري تخصصي(Ph.D)طي دوره آموزشي اطلاعات لازم در مورد ويژگيهاي ويروسها، چون ساختمان، ماهيت روش تكثير و بقاي عفونت زايي، اپيدميولوژي، تشخيص و تعيين هويت، كنترل و پيشگيري و درمان و همچنين نقش آنها در بيولوژي سلولي و مولكولي را كسب مي نمايند تا توانايي انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، تشخيصي و خدمات مربوطه را فرا گيرند.

 

دانش آموختگان اين رشته ويژگيها و مهارتهاي لازم چون معلومات كامل تئوري، مهارتهاي عملي، بلوغ اجتماعي، هوشياري، دقت و سرعت عمل، خونسردي در انجام وظايف حرفه اي اين رشته را دارا بوده بطوريكه مي توانند با استفاده از آخرين اطلاعات و دست آورد هاي علوم پزشكي و تكنولوژي پيشرفته در ايران و جهان در جهت آموزش دانشجويان، تشخيص بيماريها، حفظ و ارتقا سلامت بيماران باتوجه به استانداردهاي موردنظر و براساس آخرين اطلاعات روز در مراكز آموزشي بهداشتي و درماني انجام وظيفه نمايند.

 

۲–تاريخچه:

 

پس از كشف ويروسها توسط لوفلر و فراش بعنوان عوامل بيماري زا و كشت و رشد ويروسها در حيوانات علم ويروس شناسي دستخوش پيشرفتهاي مداوم و سريع گرديده، بطوريكه علاوه بر شناسايي ويروسها بعنوان عامل مولد بيماريهاي متعدد و خطرناك در انسان و حيوانات، بسياي از مطالعات ژنتيكي – بيولوژيكي مولكولي و بيوشيمي روي پايه و اساس بررسي ويروسها قرار گرفته، بطوريكه در نيمه دوم قرن بيستم رشته ويروس شناسي معرفي گرديد و آموزش و پژوهش هاي ويروس شناسي در قالب رشته ميكروبيولوژي انجام مي گرفت و دكتراي تخصصي بعنوانPh.Dدر ميكروبيولوژي گرايش ويروس شناسي ارائه مي گرديد. در دهه ۱۹۹۰ – ۱۹۸۰ انجمن ويروس شناسي در آمريكا تشكيل گرديد و انستيتو هاي متعدد در چين و ژاپن و كشورهاي اروپايي به تربيت دكترايPh.Dدر ويروس شناسي و ارائهPh.Dدر ويروس شناسي اقدام نمودند.

 

در ايران در نيمه اول دهه ۱۳۷۰ – ۱۳۸۰ شرايط تربيت دانشجويان ويروس شناسي در مقطعPh.Dفراهم گرديد و مجوز اين رشته براي اولين بار توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي صادر گرديد. بطوريكه اكنون در چندين دانشگاه در كشور برنامه آموزش دكتراي تخصصي(Ph.D)ويروس شناسي پزشكي احداث گرديده، با پيشرفتهاي سريع در اين رشته و پيدايش ويروس هاي جديد بيماريزا هر روز اطلاعات و كشفيات جديدي در اين رشته حاصل ميگردد كه برنامه بازنگري آموزشي اين رشته را پس از هر چند سال ايجاب مي نمايد.

 

۳–ارزشها و باورها (فلسفه برنامه):

 

باتوجه به مباني الهي و ديني در جامعه ما، ارزشهاي اخلاقي و اعتقادي اجزاء لاينفك آموزش در رشته ويروس شناسي پزشكي مي باشند. فلسفه رشته متكي بر آموزش و كسب مهارتهاي حرفه اي بوده و در همين راستا براي حفظ حقوق بيماران صرف نظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها ارزش قائل است و با عنايت به كرامت انسانها، به سلامتي جسمي، روحي و اجتماعي بيمار اهميت مي دهد.

 

دانشجويان و دانش آموختگان اين رشته با تاكيد به عدالت اجتماعي و برابري انسانها، در جهت شناخت و غلبه بر دشواريهاي مبتلا به انسانها از حيث مقابله با ويروسهاي ناشناخته براساس وظايف تعيين شده خدمات مطلوبي را ارائه مي كنند و با طراحي و انجام پژوهشهاي علمي بطور مستقل نقش موثري در توليد علم ايفا مي نمايند.

 

۴–رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني:

 

????رسالت رشته دكتري تخصصي(Ph.D)ويروس شناسي پزشكي عبارت است از تربيت دانش آموختگاني كه بتوانند در ابعاد آموزشي، پژوهشي و خدمات تشخيصي و مشاوره اي در جهت كنترل و پيشگيري بيماريهاي ويروسي، تشخيص عفونتها، شناسايي هويت ويروسها، و ويژگي مولكولي آنها براي دانشجويان و بيماران انجام وظيفه نمايند. با تربيت اين نيروها فرآيند شناسايي و تعيين هويت ويروسها و همچنين پيشگيري از اشاعه عفونتهاي ويروسي در جامعه امكان پذير خواهد بود.

 

????بدين ترتيب توسعه و ارتقاء رشته مذكور در كشور پاسخگوئي به نيازهاي در حال تغيير خدمات بهداشتي در عرصه هاي مختلف اجتماع خواهد بود و آنان در سلامت جامعه نقش موثري ايفا خواهند نمود.

 

۵–چشم انداز برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني:

 

تربيت نيروهايي كه بتوانند با تاكيد بر فراگيري فعالانه در توسعه و فنآوري هاي علم ويروس شناسي پزشكي نقشها و وظايف حرفه اي مشخص شده را در سطح ملي و بين المللي ايفا نمايند كه منجر به ارتقاي كيفيت زندگي و سلامت جامعه شود.

 

۶–اهداف كلي رشته(Aims)

 

شامل تربيت فراگيراني است كه بتوانند:

 

الف) با استفاده از آموخته هايشان امور آموزشي و تربيت دانشجويان اين رشته را در دانشگاهها و مراكز علمي عهده دار شوند.

 

ب) در امر طراحي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه ويروس شناسي بطورمستقل انجام وظيفه نمايند.

 

ج) در امر شناسائي و تعيين هويت ويروسها و ويژگي مولكولي ويروسها، تشخيص عفونت ها و بيماريهاي ويروسي و انجام آزمايشات تشخيصي در زمينه هاي بيماريهاي ويروسي در مراكز بهداشتي درماني اقدام نمايند.

 

د) با اجراي روشهاي كنترل و پيشگيري، از اشاعه بيماريهاي ويروسي در جامعه جلوگيري نمايند.

 

۷–نقش دانش آموختگان:

 

نقش دانش آموختگان اين رشته شامل نقشهاي آموزشي، پژوهشي – تشخيصي – خدماتي و مشاوره اي مي باشد.

 

۸–وظايف حرفه اي دانش آموختگان:(Task Analysis)

 

در نقش آموزشي:

 

الف) آموزش به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي(Ph.D)رشته ويروس شناسي پزشكي و همچنين دروس نظري و عملي ويروس شناسي پزشكي دانشجويان ديگر رشته هاي علوم پزشكي.

 

ب) آموزش استفاده صحيح و نگهداري از دستگاهها و تجهيزات و وسائل مورد استفاده در بخش ويروس شناسي به دانشجويان.

 

ج) آموزش اصول و استانداردهاي ايمني حفاظت فردي و پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي ويروسي به دانشجويان و كاركنان حرفه پزشكي.

 

د) برنامه ريزي و تدوين مطالب و مباحث آموزشي، آشنايي با عوامل بيماريزايي و تشخيص بيماريهاي ويروسي، كاربرد واكسن ها براي كنترل و پيشگيري و بكارگيري علم ويروس شناسي جهت آموزش به دانشجويان.

 

در نقش پژوهشي:

 

الف) طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي شناسايي ويروسها به منظور ارتقاء سلامت جامعه

 

ب) مطالعه و بررسي روشهاي جديد به منظور كسب آگاهي از شيوه هاي نوين پژوهشي در رشته ويروس شناسي پزشكي

 

ج) برقراري ارتباط با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور و انجام پروژه هاي مشترك

 

در نقش تشخيصي–خدماتي:

 

الف) گزارش نتايج حاصله از انجام آزمايشات نمونه ها در ارتباط با بيماريهاي ويروسي در مراكز بهداشتي درماني

 

ب) راه اندازي روشهاي جديد تشخيصي و نظارت بر كيفيت انجام آزمايشات در مراكز بهداشتي درماني.

 

ج) همكاري در توليد واكسنهاي جديد، ارتقاء كيفيت واكسنهاي موجود در زمينه بيماريهاي ويروسي در مراكز توليدي

 

در نقش مشاوره اي:

 

الف) ارائه خدمات مشاوره پزشكي در زمينه آموزش علوم نوين ويروس شناسي، در زمينه تشخيصي و كنترل بيماريهاي ويروسي و تفسير نتايج حاصله از انجام آزمايشات.

 

ب) در زمينه پيشگيري و ريشه كني بيماريهاي ويروسي با توليد و كاربرد واكسنها و داروهاي ضد ويروس و راه اندازي آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در داخل كشور در ارتباط با ساير گروههاي بهداشتي و آزمايشگاهي.

 

۹–استراتژي هاي كلي آموزشي:

 

ادغام(Integration)دروس تئوري و عملي و بهبود سطح مهارتي دانشجويان در جهت پيشگيري و ارتقاي سلامت براساس ارزشهاي مورد انتظار جامعه.

 

– روز آمد نمودن محتواي رشته ويروس شناسي پزشكي متناسب با نياز جامعه.

 

– تداوم فعاليت دانشجويان براي اجراي سمينار پروژه و كنفرانس هاي مرتبط با رشته.

 

– تقويت و توسعه سيستم اطلاع رساني و ارتباط با مراكز علمي در سطح دنيا.

 

۱۰–شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:

 

داوطلبين علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي(Ph.D)مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد داراي دانشنامه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي ويروس شناسي، ميكروب شناسي، باكتري شناسي، پاتوبيولوژي، ايمني شناسي، علوم آزمايشگاهي، بيولوژي سلولي و مولكولي، دامپزشكي و يا يكي از رشته هاي دكتراي حرفه اي پزشكي، دندان پزشكي، دامپزشكي، داروسازي و علوم آزمايشگاهي باشند.

 

مواد امتحاني و ضرايب مربوطه:

 

– ويروس شناسي

 

– ايمني شناسي

 

– بيوشيمي عمومي

 

– بيولوژي سلولي و ژنتيك مولكولي

 

– آمار حياتي و اپيدميولوژي

۱۱–رشته هاي مشابه داخل كشور:ندارد.

 

۱۲–رشته هاي مشابه خارج كشور:

 

مشابه همين رشته در همين مقطع در بسياري از كشورهاي خارجي وجود دارد.

 

۱۳–شرايط مورد نياز براي راه اندازي رشته:

 

طبق ضوابط شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور.

 

۱۴–موارد ديگر مانند بورسيه:

 

در صورت لزوم اعزام دانشجو جهت بورسيه ممكن خواهد بود.

 

مشخصات دوره دكتراي تخصصي(Ph.D)

 

ويروس شناسي پزشكي

 

مشخصات دوره

 

۱–نام دوره: ويروس شناسي پزشكي در مقطع دكتراي تحصيلي(Ph.D)

 

۲–طول دوره تحصيلي:

 

مطابق آئين نامه آموزشي دوره مربوطه

 

۳–نام دروس و تعداد واحدهاي درسي:

 

تعداد كل واحدهاي اين دوره ۴۹ واحد شامل ۱۹ واحد دروس اختصاصي اجباري(Core 6 )واحد دروس اختصاصي اختياري (noncore) و ۲۴ واحد پايان نامه مي باشد. دانشجو مي تواند دروسnoncroeرا انتخاب نمايد و يا به جاي آنها از جدول دروس اختياري معادل واحدي آنها درسهاي ديگري را انتخاب كند. دانشجو موظف است علاوه بر گذراندن واحدهاي دوره با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني (جدول الف) را نيز بگذراند.

 

دروس اختصاصي اجباري

 

دروس اختصاصي اختياري

 

پايان نامه

 

دروس كمبود يا جبراني

 

 

* الف) جدول دروس كمبود يا جبراني دوره دكتري تخصصي(Ph.D)

 

رشته ويروس شناسي پزشكي

 

نام درس

 

آمار حياتي

 

اصول اپيدميولوژي

 

حيوانات آزمايشگاهي و نگهداري آنها

 

روشهاي نوين در بيوشيمي

 

كارگاه روش تحقيق

 

ويروس شناسي عمومي

 

ويروس شناسي سيستماتيك ۱

 

ويروس شناسي سيستماتيك ۲

 

* سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي

 

 

* دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، تمامي يا تعدادي از دروس كمبود و جبراني (جدول الف) را بگذراند.

 

سرفصل اين درس بنا به نظر مجري كارگاه خواهد بود.

 

* گذراندن اين درس براي دانشجوياني كه در دوره هاي قبلي خود اين واحد را نگذرانده اند به عنوان درس كمبود يا جبراني الزامي است.

 

 

ب) جدول دروس اختصاصي دوره دكتري تخصصي(Ph.D)رشته ويروس شناسي پزشكي

 

 

نام درس

 

ويروس شناسي عمومي پيشرفته

 

زيست شناسي مولكولي پيشرفته

 

ويروس شناسي عملي ۱

 

ويروس شناسي سيستماتيك پيشرفته۱

 

ويروس شناسي سيستماتيك پيشرفته ۲

 

*ويروس شناسي عملي ۲

 

* مباحث خاص در ويروس شناسي

 

سمينار

 

ميكروسكوپ الكتروني

 

* دروس ستاره دار دروس Noncore محسوب مي شوند و دانشجو مي تواند به جاي آنها از جدول دروس اختياري واحدهاي درسي ديگري را انتخاب نمايد.

 

 

ج) دروس اختياري دوره دكتري تخصصي(Ph.D)رشته ويروس شناسي پزشكي

 

نام درس:

 

بيوانفورماتيك

كاربرد كامپيوتر براي تدوين مقالات عملي

ايمونولوژي ويروسها

ژنتيك ميكروارگانيسم ها

 

* دانشجو مي تواند بجاي دروسNoncoreمعادل واحدي آنها از دروس جدول فوق انتخاب نمايد.

برگرفته از کانال انجمن علمی دانشجویان ویروس شناسی پزشکی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *