کوسه‌های ببری

فسیل های کوسه‌های ببری قدمت بیشتر این گونه را ثابت می کند.

/
فسیل‌های قدیمی‌تری از گونه‌های مختلف کوسه‌های ببری یافت شد!!…