جداسازی نفت

جداسازی نفت از آب به کمک باکتری ها

/
یک محقق ایرانی فناوری جدیدی با استفاده از یک باکتری جداسازی نفت از آب …