واکسن‌های mRNA

/
mRNA ,  واکسن ها، اصول و چالش های ساخت  mRNA ها و ساخت واکسن !!! چگون…
جداسازی نفت

جداسازی نفت از آب به کمک باکتری ها

/
یک محقق ایرانی فناوری جدیدی با استفاده از یک باکتری جداسازی نفت از آب …