کرونا ویروس

سوال هفتم مسابقات علمی

/
هفتمین سوال کدامج گزینه در رابطه با زیست شناسی درست صحیح اس…

پاسخ تشریحی مرحله چهارم مسابقات علمی

/
????پاسخ مرحله ی چهارم مسابقه ی علمی اتحادزیست شناسان ایران(UI…

انتقال مواد در غشاء به زبان ساده

/
      کلمات مورد نیاز Diffusion:انتشار Concentration:غلظت Gradient:شیب (میزان) Exchange:معاوض…

ساختار غشاء

/
    کلمات مورد نیاز Plasma membrane:غشا…

کروموزوم

/
      کلمات مورد نیاز tissue:بافت mutation:جهش organ:اندام sequence:توالی ، دنباله Intract:تاثیر متق…